دانلود پایان نامه با موضوع جدول داده

در سطح 05/0P< معنا‌دار مي‌باشد. يعني بين ميانگين نمرات پس آزمون مهارت فرضيه سازي دانش‌آموزان در گروه گواه و آزمايش تفاوت معني داري وجود دارد . بنابراين فرض صفر تأييد نميشود.
با مراجعه به جدول داده‌هاي توصيفي و با مقايسه ميانگين‌ها به‌اين نتيجه مي‌رسيم كه چون متوسط ميزان مهارت فرضيه سازي دانش آموزان در گروه آزمايش73/1 است يعني 47/0 بيشتر از گروه گواه است پس نتيجه ميگيريم انجام پروژه علمي موجب افزايش مهارت فرضيه سازي دانش آموزان مي‌شود.
– تحليل كواريانس
4-11: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت فرضيه سازي در دو گروه آزمايش و گواه

مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
ضريب اتا
توان آماري
مدل
30/12
3
101/4
34/5
146/0
924/0
گروه
60/11
1
60/11
11/15
139/0
97/0
پيش آزمون
131/0
1
131/0
170/0
06/0
6/0
گروه*پيش آزمون
57/6
1
57/6
59/8
083/0
825/0
P<0/05
همانطور كه در جدول (4-11) مشهود است تفاوت نمرات بين دو گروه آزمايش و كنترل معني دار است (P<0/05). اين نتيجه بدان معناست كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات مهارت فرضيه سازي دانش آموزان گروه آزمايش و كنترل كه از جدول 4-9 به دست آمده معني دار است همچنين اندازه اثر (مجذور اتا سهمي) 146/0 و توان آماري 924/0 است كه نشان مي دهد انجام پروژه علمي بر مهارت فرضيه سازي دانش آموزان مؤثر است.
نمودار4-3: ميزان مهارت فرضيه سازي دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش

4-2-5-فرضيه چهارم پژوهش:
انجام پروژه علمي موجب افزايش مهارت استنباط دانش‌آموزان مي‌شود.
ابتدا به آماره هاي توصيفي اشاره مي گردد و سپس در سطح استنباطي به تحليل پرداخته مي شود.

4-12: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت استنباط

گروه
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
0/51
0/505
0/78
0/422
گواه
0/55
0/503
0/53
0/504
همانطور كه در جدول مشاهده مي شود بررسي ميانگين دو گروه نشان مي دهد كه ميانگين گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به پيش آزمون و همچنين گروه كنترل افزايش يافته است كه نشان دهنده تأثير اجراي پروژه علمي بر مهارت استنباط است.
با توجه به اين که در طرح حاضر به دنبال بررسي ميزان تأثير اجراي پروژه علمي بر افزايش مهارت استنباط دانش‌آموزان در دو گروه گواه و آزمايش هستيم، به منظور بررسي فرضيه پژوهش از دو آزمون تي دو گروه مستقل و تحليل كواريانس استفاده شده است.
– تي دو گروه مستقل:
4-13: مقايسه ميانگين هاي مهارت استنباط دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل

متغير
تعداد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
تفاوت ميانگين ها
استنباط
پيش آزمون
آزمايش
98
401/0
96
69/0
041/0

گواه

پس آزمون
آزمايش
98
61/2
96
011/0
245/0

گواه

با توجه به مقدار t محاسبه شده در پيش آزمون برابر با (401/0) و درجه آزادي 96 در سطح 05/0P> معنا‌دار نمي‌باشد. يعني بين ميانگين نمرات پيش آزمون مهارت استنباط دانش‌آموزان در گروه گواه و آزمايش تفاوت معني داري وجود ندارد . بنابراين فرض صفر تأييد ميشود.
اما مقدار t محاسبه شده در پس آزمون برابر با (61/2) و درجه آزادي 96 در سطح 05/0P< معنا‌دار مي‌باشد. يعني بين ميانگين نمرات پس آزمون مهارت استنباط دانش‌آموزان در گروه گواه و آزمايش تفاوت معني داري وجود دارد . بنابراين فرض صفر تأييد نميشود.
با مراجعه به جدول داده‌هاي توصيفي و با مقايسه ميانگين‌ها به‌اين نتيجه مي‌رسيم كه چون متوسط ميزان مهارت استنباط دانش آموزان در گروه آزمايش78/0 است يعني 245/0 بيشتر از گروه گواه است پس نتيجه ميگيريم انجام پروژه علمي موجب افزايش مهارت استنباط دانش‌آموزان مي‌شود.

– تحليل كواريانس
4-14: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت استنباط در دو گروه آزمايش و گواه

مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
ضريب اتا
توان آماري
مدل
65/3
3
22/1
160/6
164/0
956/0
گروه
78/0
1
78/0
97/3
041/0
505/0
پيش آزمون
18/2
1
18/2
04/11
105/0
908/0
گروه*پيش آزمون
001/0
1
001/0
002/0
008/0
050/0
P<0/05
همانطور كه در جدول (4-14) مشهود است تفاوت نمرات بين دو گروه آزمايش و كنترل معني دار است (P<0/05). اين نتيجه بدان معناست كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات مهارت استنباط دانش آموزان گروه آزمايش و كنترل كه از جدول (4-12) به دست آمده معني دار است همچنين اندازه اثر (مجذور اتا سهمي) 164/0 و توان آماري 956/0 است كه نشان مي دهد انجام پروژه علمي بر مهارت استنباط دانش آموزان مؤثر است.
نمودار4-4: ميزان مهارت استنباط دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش

4-2-6-فرضيه پنجم پژوهش:
انجام پروژه علمي موجب افزايش مهارت طراحي آزمايش دانش‌آموزان مي‌شود.
ابتدا به آماره هاي توصيفي اشاره مي گردد و سپس در سطح استنباطي به تحليل پرداخته مي شود.
4-15: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت طراحي آزمايش

گروه
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
1/12
0/56
1/47
0/54
گواه
1/26
0/64
1/31
0/58
همانطور كه در جدول مشاهده مي شود بررسي ميانگين دو گروه نشان م
ي
دهد كه ميانگين گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به پيش آزمون و همچنين گروه كنترل افزايش يافته است كه نشان دهنده تأثير اجراي پروژه علمي بر مهارت طراحي آزمايش است.
با توجه به اين که در طرح حاضر به دنبال بررسي ميزان تأثير اجراي پروژه علمي بر افزايش مهارت طراحي آزمايش دانش‌آموزان در دو گروه گواه و آزمايش هستيم، به منظور بررسي فرضيه پژوهش از دو آزمون تي دو گروه مستقل و تحليل كواريانس استفاده شده است.
– تي دو گروه مستقل:
4-16: مقايسه ميانگين هاي مهارت طراحي آزمايش دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل

متغير
تعداد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
تفاوت ميانگين ها
طراحي آزمايش
پيش آزمون
آزمايش
98
17/1
96
24/0
143/0

گواه

پس آزمون
آزمايش
98
43/1
96
15/0
163/0

گواه

با توجه به مقدار t محاسبه شده در پيش آزمون برابر با (17/1) و درجه آزادي 96 در سطح 05/0P> معنا‌دار نمي‌باشد. يعني بين ميانگين نمرات پيش آزمون مهارت طراحي آزمايش دانش‌آموزان در گروه گواه و آزمايش تفاوت معني داري وجود ندارد . بنابراين فرض صفر تأييد ميشود.
همچنين مقدار t محاسبه شده در پس آزمون برابر با (43/1) و درجه آزادي 96 در سطح 05/0P> معنا‌دار kمي‌باشد. يعني بين ميانگين نمرات پس آزمون مهارت طراحي آزمايش دانش‌آموزان در گروه گواه و آزمايش تفاوت معني داري وجود ندارد . بنابراين فرض صفر تأييد ميشود.
– تحليل كواريانس
4-17: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت طراحي آزمايش در دو گروه آزمايش و گواه

مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
ضريب اتا
توان آماري
مدل
94/3
3
31/1
52/4
126/0
871/0
گروه
18/2
1
18/2
50/7
074/0
774/0
پيش آزمون
53/1
1
53/1
259/5
053/0
622/0
گروه*پيش آزمون
36/1
1
36/1
677/4
047/0
572/0
05/0P>
همانطور كه در جدول (4-17) مشهود است تفاوت نمرات بين دو گروه آزمايش و كنترل معني دار نيست (P>0/05). اين نتيجه بدان معناست كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات مهارت طراحي آزمايش دانش آموزان گروه آزمايش و كنترل كه از جدول (4-15) به دست آمده معني دار نيست. كه نشان مي دهد انجام پروژه علمي بر مهارت طراحي آزمايش دانش آموزان مؤثر نيست.
نمودار4-5: ميزان مهارت طراحي آزمايش دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *