ژانویه 18, 2021

دانلود پایان نامه درباره اندازه شركت، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

ماتریس ضرایب ،جهت بررسی همبستگی متغیر ها و بررسی با محاسبه دوربین –واتسون استقلال خطاها آزمون شده و در نهایت به آزمون فرضیات با مدلهای ذکر شده در فصل سوم و همچنین بکارگیری نرم افزار SPSS ،3 فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و اثرات هر یک از متغیرهای تحقیق بر فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ارزیابی می شود.

4-2- آمار توصيفي
نگاره 4-1 توصيف شاخصهاي مركزي وپراكندگي متغيرهاي تحقيق

ROE lev size Qtobin ACC CFO

37/0 65/0 34/13 7/1 25/0 58/0 ميانگين
25/0 14/0 4/1 58/0 33/0 42/0 انحراف معيار
56/1 39/0- 43/0 53/1 39/ 35/1 چولگي
49/4 21/0- 006/0- 97/1 96/5 54/1 كشيدگي
39/1 64/0 01/7 58/2 7 /1 98/1 دامنه
009/0 27/0 35/10 12/1 003/ 048/0 مينيمم
40/1 91/0 36/17 7/3 7 /1 02/2 ماكزيمم

در نگاره 4-1 مشاهده مي شود كه متغير جريان نقدي داراي ميانگين 58/0 بوده كه بيشترين عدد اين متغير 02/2 و كمترين آن 048/0 بوده است در اقلام تعهدي نيز مشاهده مي شود كه داراي ميانگيني به مقدار 25/0 بوده كه بيشترين مقدار اين متغير 7/1 و كمترين آن 003/0 مي باشد.فرصتهاي سرمايه گذاري(QTobin) در اين تحقيق داراي ميانگين 7/1 و بيشترين مقدار اين متغير 7/3 و كمترين آن 12/1 مي باشد.هم چنين در نگاره 4-1 مشاهده مي شود كه ميانگين متغير كنترلي اندازه شركت داراي ميانگيني به مقدار 34/13 كه بيشترين مقدار آن 36/17 و كمترين مقدار آن 35/10بوده است.
متغير اهرم و متغير ROE به ترتيب داراي ميانگيني به مقدار 65/0 و37/0 بوده كه بيشترين مقدار اين متغير به ترتيب 89/0 و47/1 و كمترين مقدار اين متغيرها به ترتيب 27/0 و009/0 مي باشد.
نگاره 4-2 آزمون كلموگروف-اسميرنف

ROE LEV SIZE Qtobin ACC OCF

37/0 65/0 34/13 73/1 25/0 58/0 ميانگين
25/0 14/0 46/1 58/0 33/0 42/0 انحراف معيار
9/0 74/0 95/0 77/1 27/2 31/1 مقدار كلموگروف- اسميرنف
38/0 63/0 35/0 061/0 051/0 063/0 سطح معني داري

در نگاره 4-2 مشاهده مي شود كه سطح معني داري براي آزمون كلموگروف- اسميرنف براي متغيرهاي تحقيق در جريان نقدي عملیاتی (063/0) كه بيشتر از 5 درصد بوده بنابراين اين متغير داراي توزيع نرمالي است .سطح معني داري آزمون كلموگروف- اسميرنف براي متغير اقلام تعهدي بيشتر از پنج درصد مي باشد بنابراين توزيع اين متغير نرمال است .سطح معني داري براي متغيرهاي QTobin ،اندازه شركت ،اهرم وROE به ترتيب 061/0 ،35/0 ،63/0 و 38/0 بوده كه بيشتر از 5 درصد مي باشند بنابراين داده اين متغيرها داريا توزيع نرمالي مي باشند.

4-3- آمار اسنتباطي
نگاره 4-3 همبستگي بين صفات براي فرضيه اول تحقيق

ROE LEV SIZE Qtobin OCF
1 OCF
1 16/0 Qtobin
1 14/0 **34/0 SIZE
1 109/0 **499/0- **34/0 LEV
1 059/0- *37/0 **71/0 **38/0 ROE

** معني دراري در سطح يك درصد ،* معني داري در سطح پنج درصد
همانطور که در نگاره 4-3 مشاهده مي شود، جريان نقدي عملیاتی رابطه مستقيمي با اهرم(*34/0) و ROE (**38/0) برقرار كرده است هم چنين QTobin رابطه مستقيمي با ROE (**71/0) و رابطه معكوسي با اهرم (**49/0-) برقرار كرده است .اندازه شركت رابطه مستقيمي با ROE (**4/0) برقرار كرده است.
نگاره 4-4 همبستگي بين صفات براي فرضيه دوم تحقيق

ROE LEV SIZE Qtobin ACC
1 ACC
1 200/0- Qtobin
1 14/0 *23/0 SIZE
1 109/0 **49/0- **32/0 LEV
1 059/0- *37/0 **71/0 72/0- ROE

** معني دراري در سطح يك درصد ،* معني داري در سطح پنج درصد
در نگاره 4-4 مشاهده مي شود كه متغير اقلام تعهدي با هيچ يك از متغيرهاي تحقيق رابطه برقرار نكرده است .
نگاره 4-5 همبستگي بين صفات براي فرضيه سوم تحقيق

ROE LEV SIZE Qtobin ACC OCF
1 OCF
1 * 75/0 ACC
1 76/0 7 /0 Qtobin
1 032/0 *797/0 *82/0 SIZE
1 **155/0 *377/0 081/0 051/0 LEV
1 094/0- * 682 /0 * 317/0 * 622/0 * 628/0 ROE

** معني دراري در سطح يك درصد ،* معني داري در سطح پنج درصد
در نگاره 4-5 مشاهده می شود که نه اقلام تعهدی و نه جریانهای نقدی عملیاتی با متغ
ی
ر وابسته(Qtobin) رابطه برقرار نکرده اند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات :
براي آزمون اين فرضيه ها از تحليل رگرسيون به روش Enter استفاده شده است براي اجراي اين آزمون مي بايست پيش فرضيه تحليل رگرسيون اجراشود تا نتايج حاصل از تحليل رگرسيون قابل استناد باشند.
4-2-1-فرضيه اول :بین جریانهای نقدی عملیاتی و فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.
H0 : بین جریانهای نقدی عملیاتی و فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ارتباط مثبت و معنا داری وجود ندارد.
H1 : بین جریانهای نقدی عملیاتی و فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.
1- پيش فرض استقلال خطاها از يكديگر
جهت بررسي استقلال خطا ها از يكديگر از آزمون دوربين واتسون كمك گرفته مي شود
نگاره 4-6 خلاصه مدل رگرسيون براي فرضيه اول
مدل

ضريب همبستگي
ضريب تعيين
دوربين واتسون
1

85/0
72/0
96/1

همانطور كه در نگاره 4-5 مشاهده مي شود مقدار دوربين –واتسون به دست آمده 96/1 مي باشد و چون اين مقدار بين 5/1و5/2 قرار مي گيرد بنابراين فرضيه استقلال خطاها پذيرفته مي شود.
1- پيش فرض وجود رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل ووابسته
هوانطور كه از نگاره 4-6 مشاهده ميشود ضريب همبستگي به دست آمده 85/0ميباشد كه حاكي از همبستگي بين متغير مستقل ومتغير وابسته مي باشد.
1- پييش فرض تبيين مدل
در نگاره 4-6 مشاهده مي شود مقدار ضريب تعيين استاندارد به دست آمده ( 71/0)مي باشد بنابراين 70% تغيير در متغير وابسته ناشي از تغييرات در متغيرهاي مستقل مي باشد.
1- پيش فرض بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته
نگاره 4-7 ANOVA براي فرضيه اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *