می 16, 2021

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۲۱

۲٫۶۳۴۶۷

 

 

-۱٫۴۶۰۰۲

 

 

۰٫۱۴۵۷

 

 

 

LNASSET

 

 

۲۳۷٫۹۸۱۹

 

 

۳۵۷٫۷۱۸۴

 

 

۰٫۶۶۵۲۷۷

 

 

۰٫۵۰۶۶

 

 

 

DAC

 

 

۰٫۰۷۲۶۹

 

 

۰٫۰۱۷۱۸۷

 

 

۴٫۲۲۹۴۳۲

 

 

۰

 

 

 

NDAC

 

 

۰٫۰۶۰۸۴۲

 

 

۰٫۰۱۱۹۹۵

 

 

۵٫۰۷۲۴۰۷

 

 

۰

 

 

 

DELTAEARN

 

 

۱۲۵۵۳۳٫۹

 

 

۱۸۵۸۷٫۱۸

 

 

۶٫۷۵۳۷۸۹

 

 

۰

 

 

آزمون فرضیات

 

 

فرضیه اول

 

فرض صفر
میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرض جانشین
میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به جداول ضرایب و با توجه به متغیر CFO اینکه میزان معناداری بیش از ۰۵/۰ می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد نمی شود و میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

فرضیه دوم

 

فرض صفر
میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرض جانشین
میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به جداول ضرایب و با توجه به متغیر DELTAEARN اینکه میزان معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود و میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه سوم

 

فرض صفر
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرض جانشین
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به جداول ضرایب و با توجه به متغیر DAC اینکه میزان معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود و میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *