آوریل 23, 2021

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۲۲

الف- توجیه مقدماتی نظام مدیریت عملکرد: در این مرحله با تشکیل جلسات آگاهسازی لازم است کلیات و مفاهیم اساسی و اهداف و فلسفه نظام مدیریت عملکرد برای کارکنان تشریح گردد. در این مرحله لازم است برای کلیه مدیران عالی و میانی و ٢٠ درصد از کارکنان سطوح دیگر سازمان آموزش و آگاهیرسانی لازم صورت گیرد.
ب- نظرخواهی در مورد کلیات طرح مدیریت عملکرد: در این مرحله با تدوین پرسشنامهای که حاوی کلیات و مفاهیم اساسی نظام مدیریت عملکرد است، در مورد لزوم و مناسب بودن مدل عملکرد سازمانی از سطوح مختلف سازمان نظرخواهی صورت میگیرد. برای انجام این مرحله لازم است از ٢٠ درصد کارکنان سازمان در سطوح مدیران عالی، مدیران میانی و سرپرستان، نظرخواهی صورت گیرد.
پس از جمعآوری اطلاعات در مورد کلیات طرح و اینکه به لزوم طراحی نظام ارزیابی صحه گذاشته شد و چارچوب و خطوط کلی طراحی مشخص گردید در این مرحله لازم است در مورد جزئیات و ابعاد مدل معرفی شده مدیریت عملکرد از کارکنان سازمان نظرخواهی شده و با مشارکت دادن آنها، بومی ساختن مدیریت عملکرد را بیمه کرد.
در این مرحله انجام اقدامات زیر لازم به نظر میرسد:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • جمعبندی نتایج نظرخواهی اولیه و انتقال آن به کارکنان؛

 

  • انتخاب ٢٠ درصد از کارکنان سازمان به روش آماری و علمی در سطوح مختلف؛

 

  • تدوین بانک اطلاعاتی در مورد عوامل ارزیابی عملکرد؛

 

  • انجام نظرخواهی در مورد عوامل عملکرد سازمانی در مورد فرد، واحد و سازمان؛

 

 • انتخاب عوامل ارزیابی که بیشترین فراوانی را در ابعاد فرد، واحد و سازمان داشته است.

 

۴- مرحله شروع طراحی و پیادهسازی: در این مرحله با توجه به جمعآوری اطلاعات در مراحل قبلی کار طراحی و تدوین بنیادهای نظام مدیریت عملکرد شروع میشود. مرحله طراحی، نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه کارشناسی دارد که بتوان اطلاعات و داده های جمعآوری شده را خوب پردازش کرد و آنها را با همدیگر ترکیب و به نحو مطلوبی از آنها ایده گرفت (حقیقت منفرد، ۱۳۸۹: ۱۵-۱۲).
در مرحله طراحی و پیادهسازی اقدامات زیر بایستی صورت گیرد:
الف- طراحی فرم های ارزیابی عملکرد: در این مرحله با در نظر گرفتن شرایط سازمان و اهداف عملکرد سازمانی فرمهای مربوطه طراحی میگردد. طراحیهایی که در این مرحله لازم است، عبارتند از:

 

 

  • طراحی فرم عملکرد سازمانی فردی که در آن عوامل مورد نظر سازمان که بیشترین فراوانی را در نظرخواهیها داشته، در آن گنجانده میشود؛

 

  • طراحی فرم عملکرد سازمانی واحدی که عوامل آن از بین عواملی که بیشترین فراوانی را داشته، در نظر گرفته خواهد شد؛

 

 • طراحی فرم عملکرد سازمانی که عوامل آن از بین عواملی که بیشترین فراوانی را در نظرخواهیها داشته، انتخاب میگردد.

 

ب- طراحی و تعیین امتیازات: امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی در سطوح مختلف با هم متفاوت هستند، در هنگام طراحی فرمهای عملکرد سازمانی لازم است اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:

 

 

  • توزیع مناسب و علمی امتیاز کلی عملکرد سازمانی در بین عوامل ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی؛

 

  • توزیع مناسب و علمی امتیاز عملکرد سازمانی فردی در بین عوامل آن؛

 

  • متفاوت کردن امتیاز عوامل عملکرد سازمانی افراد در سطوح مختلف؛

 

  • تعیین سقف امتیاز هر عامل ارزیابی در عملکرد سازمانی فردی؛

 

  • متفاوت کردن امتیاز عوامل ارزیابی واحدی در واحدهای مختلف عملیاتی؛

 

 • ستادی و نیمهستادی؛ تعبیه محلی برای ذکر وقایع حساس برای عملکرد سازمانی افراد.

 

ج- طراحی گردش کار اجرایی: برای اینکه نظام عملکرد سازمانی پس از طراحی خوب اجرا گردد، لازم است کلیه مراحل با رعایت دو اصل خلاصهنویسی و سادگی تدوین و در اختیار افراد قرار گیرد که این امر نیاز به طراحی کارشناسی دارد، در این مرحله لازم است گردش کارهای زیر طراحی شود:

 

 

  • نحوه انجام ارزیابی فردی با تمام جزئیات و مدت و…؛

 

  • نحوه ارزیابی واحدی با تمام مراحل و ابعاد آن؛

 

  • نحوه انجام ارزیابی سازمانی با تمام مراحل و ابعاد آن؛

 

  • نحوه تعیین انتظارات ارزیابیکننده و ارزیابیشونده از همدیگر؛

 

  • نحوه تعدیل خطاها در ارزیابی عملکرد؛

 

  • نحوه استفاده از نتایج عملکرد سازمانی در بهبود کار؛

 

 • گردش کار مربوط به تعاریف عملیاتی عوامل عملکرد سازمانی به منظور عینی کردن آن.

 

د- مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد: با توجه به اینکه انجام عملکرد سازمانی به صورت رایج موجب اتلاف وقت شده و از دقت آن کاسته میشود، بهتر است نظام مدیریت عملکرد به سایر سیستمهای مدیریت منابع انسانی وصل شود تا بتوان هم عملکرد سازمانی را به خوبی انجام داد و هم با یکپارچگی که به وجود میآید از نتایج عملکرد سازمانی استفاده کرد. به طور کلی، مزایای مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد در سازمان را میتوان به صورت فهرستوار به شرح زیر بیان کرد:

 

 

  • جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی؛

 

  • حاکم شدن روش عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از فناوریهای نوین ارتباطی؛

 

  • قابل کنترل شدن نظام ارزیابی عملکرد؛

 

  • اخذ گزارشهای متنوع و مورد نیاز از نظام رایانهای؛

 

  • تحلیل بهتر نتایج ارزیابی عملکرد؛

 

 • مقایسه بهتر نتایج عملکرد سازمانی در کل سازمان و استخراج مواد غیرمتعارف (حقیقت منفرد، ۱۳۸۹: ۱۰-۹).

 

مرحله فرهنگسازی: مرحله فرهنگسازی اساسیترین مرحله در طراحی نظام مدیریت عملکرد محسوب میشود. در صورت پذیرش آن از سوی سازمان اجرای خوب طراحیهای انجام شده، نتایج و دستاوردهای قابل قبولی برای سازمان به دنبال دارد. فرهنگسازی برای نظام مدیریت عملکرد مشکل و وقتگیر است و لازم است که این کار باحوصله پیگیری شود. در شروع کار نظام مدیریت عملکرد، به دلیل تجارب قبلی افراد و ناقص اجرا شدن نظامهای عملکرد سازمانی در گذشته، مقاومتها و بعضاً بیتفاوتیهایی در سازمان وجود دارد که با فرهنگسازی میتوان آن را تبدیل به پذیرش کرد. در فرهنگسازی اصلاح ذهنیت افراد نسبت به نظام مدیریت عملکرد از اهمیت ویژهای برخوردار است. به طور کلی، با سازوکارهای زیر میتوان در زمینه نظام عملکرد سازمانی فرهنگسازی معقول و مطلوبی انجام داد.
الف- آموزش توجیهی: در این مرحله لازم است پس از طراحی و آماده شدن طرح در مورد اهداف طرح، چگونگی شکلگیری نظام مدیریت عملکرد، نحوهی اجرای آن، کلاسهای عمومی و خاص در سطوح مختلف سازمان برگزار شود؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *