پایان نامه ارشد با موضوع سرشت و منش، ابعاد شخصیت، انحراف معیار، موانع پژوهش

پژوهش …………………………………………………………………………………………….118
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………118
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………………119
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………………….120
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………….121
4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………………………122
4-3-2-6- فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………….123
فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-3-2-7- فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………………………………………………………………124
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………125
5-1- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….126
5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..128
5-2-1- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………….128
5-2-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول پژوهش …………………………………………………..133
5-2-3- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم پژوهش ………………………………………………….134
5-2-4- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم پژوهش ………………………………………………….136
5-2-5- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم پژوهش ……………………………………………….137
5-2-6- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی پنجم پژوهش …………………………………………………139
5-2-7- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی ششم پژوهش ………………………………………………..140
فهرست مطالب
عنوان صفحه

5-2-8- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی هفتم پژوهش …………………………………………………142
5-3- نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………143
5-4- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….146
5-5- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….147
5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده …………………………………………………………………………………………148
5-6- محدویت‏ها و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………………..148
5-7- کاربست ها …………………………………………………………………………………………………………………….150
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..151
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….152
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………159
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………173
پرسشنامه شخصیت سرشت و منش TCI-125 …………………………………………………………………………174
پرسشنامه دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………………………….180
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………181

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه

جدول(3-1) توزیع سنی – جنسی شرکت کنندگان در مطالعه……………………………………………………………90
جدول(3-2) فراوانی و درصد آزمودنی ها در سطوح تحصیلی سه گانه و دسته های شغلی مختلف ……….91
جدول(3-3) ضرایب پایایی بازآزمایی مقیاس TCI…………………………………………………………………………92
جدول(3-4) همبستگی های درونی مقیاس‏ TCI …………………………………………………………………………. 92
جدول(3-5) ضرایب روایی مقیاس TCI……………………………………………………………………………………….93
جدول(3-6) ضرایب همبستگی درونی مقیاس TCI………………………………………………………………………..93
جدول(3-7) مشخصات سنی و جنسیتی نمونه را به تفکیک محل نمونه گیری ……………………………………98
جدول(3-8) میانگین و انحراف معیار به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری ………………………………..99
جدول(3-9) ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد هفتگانه TCI و همچنین سن در کل نمونه پژوهش…..101
جدول(3-10) داده‏های محاسبه آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی بار ثبات بازآزمایی برای ابعاد هفتگانه
TCI-125……………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول(3-11) بیمارستانهای در نظر گرفته شده در پژوهش …………………………………………………………….104
جدول (3-12) افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر جنس ……………………….105
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه

جدول (3-13) افراد اقدام کننده به خودکشی از نظر وضعیت تاهل…………………………………………………..105
جدول (3-14) میزان تحصیلات افراد اقدام کننده به خودکشی…………………………………………………………106
جدول (3-15) محل سکونت افراد اقدام کننده به خودکشی ……………………………………………………………107
جدول (3-16) میزان درآمد افراد اقدام کننده به خودکشی ……………………………………………………………108
جدول(3-17) نوع ماده مصرف شده جهت اقدام کننده به خودکشی در افراد شرکت کننده در پژوهش …109
جدول (3-18) تعداد دفعات اقدام به خودکشی …………………………………………………………………………110
جدول (3-19) توزیع سنی شرکت کنندگان بر منبای شاخص های مرکزی و پراکندگی ……………………..110
جدول (4-1) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) نمرات کل و به تفکیک جنس در مقیاس TCI………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
جدول (4-2) میانگین و انحراف معیار(در پرانتز) به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری……………….115
جدول (4-3) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) پژوهش حاضر و مقایسه با هنجارهای ایران، شیراز و تهران……………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه

جدول‏(4-4) نتایج آزمون t مستقل در بُعد نوجویی در مقایسه با هنجارهای موجود……………………………118
جدول‏(4-5) نتایج آزمون tمستقل دربُعد اجتناب از‏آسیب درمقایسه با‏هنجارهای موجود……………………..119
جدول ‏(4-6) نتایج آزمون tمستقل دربُعد پاداش-‏وابستگی‏درمقایسه‏با‏هنجارهای موجود……………………..120
جدول‏(4-7) نتایج آزمون t مستقل در بُعد پشتکار در مقایسه با هنجارهای موجود ……………………………121
جدول‏(4-8) نتایج آزمون t مستقل در بُعد همکاری در مقایسه با هنجارهای موجود…………………………..122
جدول‏(4-9) نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودراهبری در مقایسه با هنجارهای موجود……………………..123
جدول‏(4-10)نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودفرآوری در مقایسه با هنجارهای موجود…………………….124

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار
در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر
توسط: فریدون سلیمانی
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب شده بودند؛ در ابعاد مقیاس شخصیت سرشت‏ و ‏منش‏ کلونینجرTCI-125، با افراد عادی از سه نمونه پژوهشی مختلف مقایسه شدند. داده‏ها با آزمون تی برای یک گروه با داده‏های هنجاری ایران، شهر شیراز و شهر تهران مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ابعاد شخصیت سرشت و منش، بین افراد اقدام‏کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در بیشتر زمینه‏ها تفاوت‏های معنی‏داری دیده می‏شود. به طوری که در ابعاد شخصیت سرشت، هم‏چون نوجویی، اجتناب از آسیب و پاداش-‏ وابستگی تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد پشتکار تفاوت معنی‏داری دیده نشد. هم‏چنین در ابعاد شخصیت منش نیز هم‏چون همکاری و خود‏راهبری دارای تفاو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *