ژانویه 18, 2021

توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

۱-۵- فرضیات تحقیق
۱-۵-۱- فرضیات اصلی تحقیق
۱-۵-۲- فرضیات فرعی تحقیق
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
۲-۱- مفهوم شناسی
۲-۱-۱- گردشگری
۲-۱-۲-گردشگر
۲-۱-۳- انگیزه و علایق سفر
۲-۲- سوابق تجربی
۲-۳- مبانی نظری
۲-۳-۱- طبقهبندی انگیزههای گردشگری
۲-۳-۲- شیوه طبقهبندی گردشگری
۲-۳-۳- اشکال عمده گردشگری
۲-۳-۴- مروری بر گردشگری و انگیزههای آن
۲-۳-۵- عوامل انگیزشی در گردشگری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۳-۶- رویکردها درباره انگیزه سفر
۲-۳-۷- عوامل فردی اجتماعی و گردشگری
۲-۴- چهارچوب نظری
۲-۴-۱- مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روششناسی تحقیق
مقدمه
۳-۱- متدولوژی و روش تحقیق
۳-۱-۱- روش تحقیق
۳- ۱- ۲- متغیرهای پژوهش
۳- ۱- ۳- جامعه آماری
۳- ۱- ۳-۱- روش نمونهگیری
۳- ۱- ۳-۲- حجم نمونه و روش محاسبه
۳- ۱- ۵- ابزار گردآوری دادهها
۳- ۱- ۴- رواییو پایایی ابزار اندازهگیری
۳- ۱- ۵- ابزار تجزیه و تحلیل
۳-۲- مطالعات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر قصرشیرین
۳-۲-۱- خصوصیات جغرافیایی
۳-۲-۲- بررسی ویژگیهای اجتماعی شهر قصرشیرین
۳-۲-۲-۱- زبان
۳-۲-۲-۲- پوشاک
۳-۲-۲-۳- خوراک
۳-۲-۲-۴- موسیقی
۳-۲-۲- ۵- مراسم عروسی
۳-۲-۲-۶- مراسم سوگواری
۳-۲-۲-۷- سوغات
۳-۲-۲-۸- شیرینی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۲-۲-۹- صنایع دستی
۳-۲- ۳- بررسی ویژگیهای اقتصادی شهر قصرشیرین
۳-۲- ۳-۱- صنایع و معادن
۳-۲-۳-۲-کشاورزی و دام داری
۳-۲-۴- تاریخچه شهر قصرشیرین
۳-۲-۴-۱- قصر شیرین پیش از اسلام
۳-۲-۴-۲- قصرشیرین پس از اسلام
۳-۲-۴-۳- قصر شیرین در دوران معاصر
۳-۲-۵- بررسی جاذبههای شهر قصرشیرین
۳-۲-۵-۱- جاذبه زیارتی
۳-۲-۵-۲- جاذبههای تاریخی
۳-۲- ۶- مطبوعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
مقدمه
۴-۱- آمار توصیفی
۴-۲- آزمون فرضیات
فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- اهم یافتهها
۵-۲- تفسیر یافتهها
۵-۳- نتیجهگیری
۵-۴- مشکلات و محدودیتهای تحقیق
۵-۵- پیشنهادات
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی
۵-۵-۲- پیشنهادات علمی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۲-۱): دیدگاههای نظریه پردزان در مورد انواع انگیزههای گردشگری
جدول (۳-۱): نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اجزاء مختلف پرسشنامه
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
جدول (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه
جدول (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخی
جدول (۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبی
جدول (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر
جدول (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه آموزی
جدول (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیطهای جدید و تازه
جدول (۴-۱۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علاقه به خرید کردن
جدول (۴-۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمهها
جدول (۴-۱۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی
جدول (۴-۱۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان
جدول (۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت
جدول (۴-۱۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی
جدول (۴-۱۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی
جدول (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تجربههای اقوام، خویشان و همسایگان در انتخاب نوع گردشگری

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۴-۱۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری
جدول (۴-۲۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری
جدول (۴-۲۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری
جدول (۴-۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری
جدول (۴-۲۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری
جدول (۴-۲۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان
نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
نمودار (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
نمودار (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه
نمودار (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخی
نمودار (۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبی
نمودار (۴-۸): توزیع فراوانی آشنایی پاسخگویان بر حسب با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر
نمودار (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از تجربه آموزی
نمودار (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیط های جدید و تازه
نمودار (۴-۱۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر جسب علاقه به خرید کردن
نمودار (۴-۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمهها
نمودار (۴-۱۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی
نمودار (۴-۱۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان
نمودار (۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت
نمودار (۴-۱۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی
نمودار (۴-۱۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی
نمودار (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه های اقوام، خویشان و همسایگان
نمودار (۴-۱۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری
نمودار (۴-۲۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۴-۲۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری
نمودار (۴-۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری
نمودار (۴-۲۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری
نمودار (۴-۲۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (۳-۱): نقشه استان کرمانشاه
تصویر (۳-۲): مراسم عروسی
تصویر (۳-۳): کاخ خسرو قصرشیرین
تصویر (۳-۴): آتشکده چهار قاپی
تصویر (۳-۵): سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرین
تصویر (۳-۶): کاروانسرای عباسی قصرشیرین

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
با این مقدمه مطلب را آغاز میکنیم و امید است در این رهگذر، محقق توانسته باشد در بررسی و شناسایی انگیزه سفر و عوامل زمینهای واجتماعی تاثیرگذار بر گردشگری شهر قصرشیرین دین خود را تاحدی ادا نماید؛ و با ارائه راهکارهایی بتواند دستاندرکاران گردشگری شهرستان قصرشیرین را در برنامهریزی خود برای توسعه گردشگری این شهرستان یاری دهد. در این پژوهش ابتدا درصدد بر آمدیم تا با ارائه مفاهیم کلیدی و تعاریف کلیدی توجه خواننده را به هدف اصلی محقق که شناسایی انگیزه سفر در مردمان قصرشیرین است جلب کنیم. در ادامه در راستای انجام پژوهش اصولی و با کیفیت از میان این مردم به طور تصادفی گروهی را انتخاب کردیم و پرسشنامههای مربوط به موضوع پژوهش را در اختیار آنها قرار دادیم تا با پر کردن سوالات ما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند. از آنجا که طیف گستردهای از افراد این پایان نامه را مطالعه میکنند ما سعی کردیم با ارائه تصویری جامع از ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی شهر قصرشیرین خوانندگان را با محدوده مورد مطالعه آشنا کنیم که این بخش تصاویری از جاذبههای گردشگری شهر قصرشیرین را در بر میگیرد. در گام بعدی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را با استفاده از روشهای گوناگونی چون لاندا، اسپیرمن، پیرسون و … مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در فصل پنجم این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را با نظریههایی که پیرامون انگیزههای گردشگری وجود دارند مقایسه کردیم و در آخر محقق تلاش میکند با ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر و کارگشا دین خود را نسبت به آتیه گردشگری زادگاه خود به جاآورد.

۱-۱- بیان مسأله
گردشگری به فعالیتی اطلاق میشود که زمان سفر گردشگران به و قوع میپیوندد و در برگیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت میباشد. همچنین فعالیتهایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و میهمان به وجود میآید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیتها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع میپیوندد (لامزدن۱، ۱۳۸۷ : ۴).
آنگاه که موضوع گردشگری مطرح میشود یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن برنامهریزان این صنعت، سیاستگذران، محققان و علاقه مندان آن شکل میگیرد این است که مردم چرا به سفر میروند، آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب میکنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست.
مطالعهی انگیزههای مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامهریزان و سیاستگزاران آنها اطلاع میدهد که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و چه ویژگیهایی باید داشته باشد. به این ترتیب
مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشتهها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته و منابع خود را به گونهای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید.
شناسایی انگیزههای گردشگران به طرق مختلفی میسر است. نخستین روش مطالعهی تاریخ سفر و بررسی انگیزهی گردشگران در دورانهای مختلف است. دوم، استفاده از تحلیلهای روانشناختی برای بررسی رفتار مصرفکنندگان گردشگری و روش سوم، انجام مطالعات بازار برای مقاصد گوناگون گردشگری است (رنجبریان و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۹).
بسیاری از نظریات جامعه شناختی و روانشناختی حاکی از آنند که انگیزه، مفهومی نسبتا ایستا است، اما پیرس۲ (۱۹۸۸) که از مفهوم “نردبان مسافرت” در بررسی انگیزه در گردشگری استفاده میکند بر این باور است که انگیزه امری متنوع الشکل و پویاست که خصوصا در نتیجه افزایش سن و مراحل چرخه عمر تغییر میکند و همچنین تحت تاثیر افراد دیگر نیز قرار میگیرد. پیرس اذعان دارد که تحت تاثیر روانشناختی به نام مازلو۳ (۱۹۴۵) بودهاست مازلو طیفی ازسلسله مراتب نیازها ارائه کرد که از نیازهای سطح پایین که عمدتا نیازهای جسمی هستند شروع شده به نیازهای سطح بالای فکری ختم میشود. وی از این نیازها به ترتیب صعودی به عنوان نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام به خود و خودشکوفایی یاد میکند، پیرس با استفاده از عقاید مازلو (۱۹۴۵) طبقهبندی زیر را انگیزههای گردشگری ارائه داد :آرامش، هیجان و شور، تعامل اجتماعی، پرورش اعتماد به نفس و احساس خرسندی (میسون۴ ، ۱۳۸۷ : ۱۰).
در زمینهی گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است با این وجود در پژوهشی که اخیرا در زمینه انگیزههای گردشگری انجام شدهاست صرفا به مقایسه دو نسل جوان و میانسال پرداخته است. بنابراین در اینجا ضروری مینماید که این مقایسه در سطح گستردهتری در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) انجام شود که در این پژوهش درصدد آن هستیم گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن را در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) در شهرستان قصرشیرین مورد بررسی قرار دهیم حال باتوجه به آنچه که مطرح گردید مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر انتخاب گونههای گردشگری در شهرستان قصرشیرین تاثیر دارد؟

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق
از لحاظ قدمت گردشگری پدیدهای کهن است که بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *