دانلود پایان نامه درمورد استفاده از فناوری و مسئولیت پاسخگویی


Widget not in any sidebars

35
2-3-5-2 حسابرسی درونی کامپیوتر…………………………………………………………………………..36
2-3-5-2-1 پردازش اطلاعات آزمایشی………………………………………………………………………37
2-3-5-2-2 پردازش اطلاعات واقعی………………………………………………………………………….38
2-3-5-2-2-1 پردازش کنترل شده……………………………………………………………………………..38
2-3-5-2-2-2 پردازش مجدد……………………………………………………………………………………38
2-3-5-2-2-3 پردازش موازی…………………………………………………………………………………..39
2-3-6 استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی (حسابرسی با کامپیوتر)……………………..39
2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………….41
2-3-7خطرهای استفاده از فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 44
2-3-7-1 خطرهای ذاتی فناوری اطلاعات………………………………………………………………….. 44
2-3-7-2 سایر ملاحظات و خطرها…………………………………………………………………………….44
2-3-7-3 جامعیت اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 45
2-3-8 حسابرسی مستمر………………………………………………………………………………………………..45
2-4 گفتار سوم:حسابرسی درمحیط شهرداری تهران وضرورت وجود آن……………………………………..47
2-4-1 مسئولیت پاسخگویی…………………………………………………………………………………………..47
2-4-2 حسابرسی داخلی در شهرداری تهران……………………………………………………………………..51
2-4-3 گروههای اصلاح حساب در شهرداری تهران……………………………………………………………52
2-4-4 حسابرسی شورای شهر (حسابرسی مستقل در شهرداری تهران)……………………………….. 52
2-4-5 روش انجام حسابرسی در شهرداری تهران……………………………………………………………….53
2-5 گفتار چهارم- پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………….55
2-6 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………….63
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….66
3-2 روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………66
3-3 روش جمع‌آوری داده…………………………………………………………………………………………………..67