SPW4، موجهای

هیسترزیس نمونه SPW3
با رسیدن به انتهای سیکل ۲۹ گوشه سمت چپ لوزی (سخت کننده ) سوراخ شد. در انتهای سیکل ۳۱ گوشه پایین سخت کننده سوراخ شد. با ادامه بارگذاری و افزایش خیز جانبی سوراخ ایجاد شده در قسمت پایین لوزی به سرعت بر روی قسمتی از ورق فولادی که تحت تاثیر عملیات جوشکاری قرار گرفته بود پیشروی کرد و با رسیدن به سیکل ۳۸ و خیز جانبی ۲۰ میلیمتر (۴ درصد ) نیروی تحمل شده توسط قاب افت کرد و آزمایش به پایان رسید (شکل ۳-۱۹).

شکل ۳-۱۸- موجهای کمانش ایجادشده در نمونه SPW3

شکل ۳-۱۹- پیشرفت گسیختگی بر روی خط جوشکاری در نمونه SPW3

۳-۸-۴-نمونه SPW4
نمونه SPW4 مطابق جدول(۳-۱) دارای بازشو ۲۰% و سخت کننده مطابق آیین نامه می باشد. نمودار رفتار چرخه ای حاصل از آزمایش در شکل ۳-۲۰ نشان داده شده است. با رسیدن به سیکل سیزدهم کمانش در نمونه شروع شد. با افزایش خیز جانبی کمانش خارج از صفحه نیز افزایش یافت. موجهای کمانش در داخل هر یک از پانل ها بر روی قطر اصلی و فرعی تشکیل شد. این موجها در پانل های کناری با زاویه ۴۴ درجه و در پانل های کوچک با زاویه ۵۶ و ۳۴ درجه تشکیل شد. موجهای کمانش در شکل ۳-۲۱ دیده می شود.

شکل ۳-۲۰- نمودار هیسترزیس نمونه SPW4

با رسیدن به سیکل ۲۸ و تغییر مکان جانبی ۱۰ میلیمتر (۲ درصد) محل تقاطع مد های کمانش در رفت و برگشت شروع به سوراخ شدن کرد. با ادامه روند بارگذاری این نوع سوراخها در دیگر پانل ها نیز تشکیل شد ولی باعث افت مقاومت دیوار برشی نشد. در سیکل ۳۵ و تغییرمکان جانبی ۱۶ میلیمتر (۲/۳ درصد) قسمت پایین دو پانل کنارو پایین شروع به گسیختگی نموند. با افزایش خیز جانبی در سیکل های بعدی این گسیختگی ها گسترش یافت و با رسیدن به سیکل ۴۳ و تغییرمکان ۲۸ میلیمتر (۶/۵ درصد) آزمایش با افت مقاومت دیوار برشی فولادی به پایان رسید.

شکل ۳-۲۱-زاویه موجهای کمانش ایجادشده در نمونه SPW4

شکل ۳-۲۲-کسیختگی در محل تقاطع مود های کمانش در نمونه SPW4

شکل ۳-۲۳-کسیختگی در محل تکیه گاه در نمونه SPW4
۳-۸-۵-نمونه SPW5
نمونه SPW5 مطابق جدول(۳-۱) دارای بازشو ۳۵% و بدون سخت کننده می باشد. نمودار رفتار چرخه ای حاصل از آزمایش در شکل ۳-۲۴ نشان داده شده است. با شروع بارگذاری تا سیکل نهم تغییری در ظاهر نمونه به وجود نیامد. با رسیدن به انتهای سیکل دهم کمانش در نمونه شروع شد . با افزایش تغییر مکان، تغییر مکان خارج از صفحه ورق فولادی افزایش یافت(شکل ۳-۲۶). به دلیل وجود بازشو بزرگ در وسط نمونه موجهای کمانش در قطر اصلی متمرکز شده و صدای تعویض جهت کمانش بسیار کم شد. بارسیدن به سیکل ۴۴ و تغییرمکان ۳۲ میلیمتر (۴/۶ درصد)گسیختگی در قسمت پایین و راست نمونه ایجاد شد و در سیکل بعدی گوشه بالا و راست نیز گسیخته شد. این گسیختگی ها با افزایش بارگذاری و تغییر مکان جانبی توسعه یافت تا با رسیدن به سیکل ۵۰ وتغییرمکان ۴۴ میلیمتر (۸/۸ درصد ) با افت مقاومت نمونه آزمایش به پایان رسید.

شکل ۳-۲۴- نمودار هیسترزیس نمونه SPW5

شکل ۳-۲۵- موجهای کمانش ایجادشده در نمونه SPW5

شکل ۳-۲۶- کمانش خارج از صفحه در نمونه SPW5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *